Выйти

Да Нет
Англис тили. 5-класс. Жумушчу дептери: Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн – I-бөлүк
Англис тили. 5-класс. Жумушчу дептери: Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн – I-бөлүк
Описание
А. Г. Фатнева, Н. Э. Цуканова

Жумушчу дептер Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 5-классынын окуучулары үчүн даярдалган окуу-методикалык комплексинин компоненттеринин бири болуп саналат. Дептер окуу китепте каралган лексикалык жана грамматикалык темаларды өздөштүрүү үчүн кошумча тапшырмаларды камтыйт. Жумушчу дептердин материалдары окуу китептин тиешелүү сабактары менен дал келет жана авторлор сунуштаган темалардын алкагында угуп түшүнүүдө, сүйлөөдө, окуп түшүнүүдө жана жазууда окуучулардын көндүмдөрүн калыптандырууга багытталат.
Мугалимдин чечимине жараша окуучулар жумушчу дептерди үйдөн өз алдынча же класстан пайдаланса болот.
Год: 2017
Похожие