Выйти

Да Нет
Англис тили. 5-класс. Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби
Англис тили. 5-класс. Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби
Описание
Ч. А. Абдышева, О. Р. Балута, А. Г. Фатнева, Н. Э. Цуканова

«Англис тили» окуу китеби кыргыз тилинде окуган 5-класстын окуу-чулары үчүн окуу-методикалык комплексинин негизги компоненти болуп эсептелет. Окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чет тилдери боюнча Предметтик стандарттын жана жалпы билим берүүчү мектептердин (3–9-класстары) англис тили боюнча Кыргыз билим берүү академиясы тарабынан даярдалган Программанын негизинде иштелди.
Окуу китебинде кеп ишмердигинин бардык төрт каражаты (аудио, сүйлөө, окуу жана жазуу) камтылды. Негизги көңүл окуучулар текстти окууда анын мазмунуна, спецификалык деталдарына жеткиликтүү түшүнүүгө бурулду.
Год: 2017
Похожие