Выйти

Да Нет
Кыргыз тили. 4-класс
Кыргыз тили. 4-класс
Описание
Б. С. Чокошева, А. Р. Акунова

Жалпы билим берγγчγ орто мектептериндеги окутуу кыргыз тилинде жγргγзγл-гөн 4-класстын окуучулары γчγн «Кыргыз тили» окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип тγзγлдγ.
Окуу китеби мектеп окуучуларын эне тилинин материалдарын өздөштγрγγ ме-нен бирге дγйнө таанып билγγсγн калыптандырууга багыттайт.
Год: 2015
Похожие