Выйти

Да Нет
Кыргыз тили: 3-кл. үчүн.
Кыргыз тили: 3-кл. үчүн.
Описание
Акунова А. Р., Чокошева Б. С.

Жалпы билим берүүчү орто мекгептериндеги окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 3-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн “Кыргыз тили” окуу китеби башталгыч мектептин куррикулумуна негизделип түзүлдү.
Кенже мектеп окуучуларынын дүйнө таанып билүүсүн эне тилинин материалдарын өздөштүрүү менен эриш-аркак калыптандырууга багыттайт.
Год: 2013
Похожие