Выйти

Да Нет
Мекен таануу. 3 класс
Мекен таануу. 3 класс
Описание
Е. А. Бухова, О. В. Солошенко, Е. П. Шаповалова

Силердин колуңардагы «Мекен таануу» окуу китеби. Ал силерге биздин суйуктуу Мекенибизди Эң мыкты билууге жардам берет. Окуу китебинен силер елкебуздун жаратылыш байлыктары женундегу маалыматтарды табасыңар, эл оозунда айтылып келген уламыштар менен таанышасыар. Кыргызстандын облустарына жана шаарларына кызыктуу саякат жасайсыар. Шаарлардын жана калктуу конуштардын аталыштарынын келип чыгуу тарыхын билесиер. Жергиликтуу белгилер жана компас боюнча багыт алууну, аймактын планы н тузууну, картаны окуганды уйренесуңер.
Год: 2015
Похожие