Выйти

Да Нет
Подписка
Вход

Например: 996555xxxxxx
Подписаться

Или
наберите на телефоне *9718#

Наберите на телефоне *9718#

Введите пароль, присланный на Ваш телефон в результате подписки.

Например: 996555xxxxxx

Я и мой друг Солнце

Описание

В данный сборник вошли детские произведения талантливого писателя современности, лауреата премии Молодёжи Правительства Кыргызской Республики и Литературной премии имени Тоголока Молдо Жапарали Осмонкулова.
Мы полагаем, что из этих рассказов-миниатюр, выразительных стихотворений в прозе и волнующих эссе, основанных на гуманизме и проникнутых светом любви к окружающему миру, взрослые люди и подрастающее поколение смогут почерпнуть новой искренней радости, вдохновения и мудрости жития.

Похожие

Каждая девочка мечтает стать принцессой… А знаешь ли ты, что значит быть настоящей принцессой?
Героиня этой истории – английская девочка Сара – придумала для себя игру: "Принцесса должна достойно держать себя, не обижаться на глупых и злых людей, помогать всем, кто нуждается в помощи, не показывать, что она злится или расстроена".
Сначала Сара просто играла в это, но потом все обернулось так, что игра спасла ее...
Замечательная, трогательная и захватывающая история Сары стала мировой классикой детской литературы.

Возрастные ограничения: 0+

Переводчик: А. Н. Рождественская
Исполнитель: Наталья Михеева
Время звучания: 06 ч. 40 мин.

Год написания: 2017

«Бир убакта кан өзүнүн вазирине ачуусу келип өлтүрмөкчү болот. Кандай кылып өлтүрөйүн деп ойлоп, үч каздын учуп баратканын көрүп...»

Год написания: 2017

«Илгери-илгери бир жетим бала болгон экен. Ал бала бир байдын колунда коюн багып, эптеп күнүмдүк оокатын өткөрүп жүрөт. Бир күнү бала байдын малын түшкө жайып коюп, өзү уктап калса, малын жортуп жүргөн ууру айдап кетет. Бала ойгонсо, койлорунун бирөө да жок. Чочуган бойдон кырдан-кырга чуркап койлорун издеп жөнөйт, бирок эчтекенин дайны жок, жалпайып бир жерге барып отуруп калат...»

Год написания: 2017

«Илгери бир өткөн заманда Азил деген кан өзүнүн акылдуулугу менен элин жакшы башкарып, бейпил убак менен эли куунап-жыргап бир нече жыл жашаптыр. Бирок, оп тартканда үйдөй таштарды жутуп алуучу ажыдаар сууну бөгөп жатып алат. Ал эми ажыдаардын өзүнүн шарты боюнча күнүгө бир кыз бербесе суу берүүчү эмес экен...»

Год написания: 2017

«Бир заманда Султаналы деген отунчу болгон экен. Өзүнө ылайык кембагалдын кызы Умсунайга баш кошуп “эки бакыр, бир тукур” болуп оокат кылышат. Аялы көп кечикпей эле эркек төрөп бериптир. Баланын кубанычы менен жылаңач-жабык эстен чыгып кетет. Мырза аттуу баласы бат эле чоңоюп, он жашка чыгат...»

Год написания: 2017

«Илгери, илгери бир кемпирдин жалгыз баласы оокат-турмушу начар болгондуктан, кырманда кылтак салып жүрчү экен. Бир күнү кылтагына таан түшүп калат...»

Год написания: 2017

«Илгери бир заманда бир кемпирдин чалы өлүп, эки жашар эркек баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала он эки жашка келиптир...»

Год написания: 2017

«Илгери, илгери бир байдын жалгыз эрке баласы болгон экен. Ал бала: “О атамдын ушунча малы, дүнүйө-мүлкү, өзүмдүн сулуу аялым бар. Атам өлсө да мен эчтемеден кор болбойм”, деп ойлочу экен. Баланын колуктусу акыддуу болот...»

Год написания: 2017

«Илгери, илгери бир кандын уулу өз вазиринин кызын алган экен. Күн өткөн сайын кандын уулуна: “Өзү кандын баласы болуп туруп вазиринин кызын алды. Башка падышанын балдары бүт кандын кызын алып жатат. Бул деле ошентсе болмок, бул кыз анын теңи эмес”,-деген сөздөр угулат...»

Год написания: 2017

«Мурунку өткөн заманда баласыз кемпир-чал болгон экен. Бир күнү кемпир камыр жуурганда: “Алда кудай ай, ушул менин камырым бала болуп калсачы” деп арманын айтып, тышка, чыгат...»

Год написания: 2017

«Жалгыз уулу бар абышка-кемпирдин колундагы бирин-серин малын жут алып, күн көрүш өтө кыйын болуп, акыры ары карап ыйлап, бери карап күлүп, айласыздан баласын малайга бериш үчүн шаарга барышты. Баланы алууга эч ким чыккан жок. Ошентип арадан бир топ күн өттү...»

Год написания: 2017

«Бар экең, жок экен, Миңбай менен Жүзбай деген болгон экен. Миңбайдын миң кою, бир баласы, Жүзбайдын жүз кою, бир баласы бар экен. Миңбайдын баласы бир күнү коюн талаага кайтарып чыгып уктап калса, карышкыр келип койду эртеден түшкө чейин кырат. Бала ойгонбостон уктап жата берет...»