Выйти

Да Нет
Аңгемелер жана повесттер
Аңгемелер жана повесттер
Описание
МАЗМУНУ

Биринчи бөлүк. АҢГЕМЕЛЕР
Желмогуз
Кара курт
Арбак урду
Өлүм алдында
Бир тоголок самын
Чапайдын курман болушу
Тогузунчу май күнү
Менин токочум
Сокур ак чардак
Жаңылуу
Бир кемпир
Ууру катын
Жайсаң-эне жана өлүмдөн сактаган Андрей
Кылмышка бир секунд калганда

Экинчи бөлүк. ПОВЕСТТЕР
Күздөгү жаандар
Чыйыр
Илгерки өткөн заманда
Алтын күз
Похожие